REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 1. Obiekt Sportowy, zwany dalej Stadionem, stanowi własność Miasta i Gminy Lesko i jest administrowany przez Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, zwanym dalej Administratorem.

 2. Infrastrukturę Stadionu stanowią: boisko trawiaste główne, boisko ze sztuczną nawierzchnią, trybuna boiska głównego, zaplecze szatniowe.

 3. Wejście na teren Stadionu oznacza automatyczne i bezwzględne zaakceptowanie przepisów Regulaminu.

 

II. UŻYTKOWNICY

 

 1. Do korzystania z części sportowej Stadionu, po wcześniejszym zgłoszeniu
  u Administratora, uprawnione są:

 • stowarzyszenia, związki sportowe, szkoły, inne organizacje oraz osoby fizyczne organizujące w części sportowej Stadionu zajęcia lub imprezy
  o charakterze sportowo- rekreacyjnym, zwane dalej Organizatorami.

 • osoby pełnoletnie lub małoletnie pod stałym nadzorem i opieką osoby pełnoletniej, uczestniczące jako kibic lub zawodnik w imprezie lub zajęciach organizowanych przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.

 • osoby pełnoletnie korzystające z części sportowej Stadionu indywidualnie, zwane dalej Użytkownikiem indywidualnym. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU

 

 1. Korzystanie z części sportowej Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora, zawarcia stosownej umowy oraz uzgodnienia zasad użytkowania i harmonogramu korzystania
  z infrastruktury Stadionu.

 2. W przypadku Organizatorów zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu tych zajęć, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia pierwszeństwa
  z korzystania z części sportowej Stadionu według następujących kryteriów:

 • organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych
  z terenu Miasta Leska,

 • organizatorzy zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach sportowych
  z terenu Gminy Lesko,

 • organizatorzy spoza terenu Miasta i Gminy Lesko, korzystający z pakietu usług na innych obiektach Administratora lub tylko z części sportowej Stadionu,

 • inni organizatorzy.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA – OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, UCZESTNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć sportowych, w szczególności za organizację imprez masowych.

 2. Organizator zobowiązuje się do:

 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych, przepisów ppoż., bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, zapisów umowy z Administratorem,

 • wyznaczenia osoby uprawnionej i odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć sportowych,

 • kontroli wejścia, tak, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione,

 • dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów naprawy,

 • realizowania zajęć zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
  z Administratorem,

 1. Wszystkich korzystających ze Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zaleceń:

 • grupy zorganizowane w celach sportowych mogą korzystać ze Stadionu
  i jego urządzeń tylko pod opieką trenera, instruktora, nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna prawnego ( zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ), który ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć oraz odpowiada za prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego mienia,

 • użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości
  i estetyki na terenie Stadionu i w jego bezpośrednim otoczeniu,

 • wszystkie urządzenia Stadionu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora,

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania ze Stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

  • wnoszenia na teren Stadionu oraz spożywania alkoholu a także przyjmowania środków odurzających,

  • przebywania na Stadionie osób w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

  • wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży, butelek, kijów oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia
   i zdrowia ludzi lub mienia,

  • rozniecania ognia w jakiejkolwiek postaci,

  • palenia tytoniu i innych substancji we wszystkich pomieszczeniach oraz na terenie boisku ze sztuczną nawierzchnią,

  • na terenie boiska ze sztuczna nawierzchnią - używania butów piłkarskich z wysokimi kołkami o ostrych krawędziach, z metalowymi wkrętami oraz kolców,

  • zaśmiecania płyty boiska, w tym szczególnie zabrudzania sztucznej murawy gumą do żucia, pestkami słonecznika, innymi produktami spożywczymi, opakowaniami itp.

  • poruszania się pojazdami mechanicznymi, rowerami, wrotkami, rolkami itp. po terenie Stadionu a także blokowania dróg ewakuacyjnych poprzez parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych,

  • przechodzenia, wchodzenia lub wspinania się na bramki treningowe, furtki i ogrodzenia stadionu, maszty, dachy budynków, urządzenia oświetleniowe oraz inne konstrukcje,

  • wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,

  • zakłócania porządku, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, ksenofobicznych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp,

  • przebywania na terenie Stadionu bez wiedzy i zgody Administratora,

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Wobec Organizatorów, Uczestników oraz Użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządku prawnego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie lub skierowaniem sprawy na drogę postępowania administracyjnego, karnego lub cywilnego.

 2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na teren Stadionu.

 3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty
  i przedmioty pozostawione na terenie Stadionu.

 5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Administrator zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.