REGULAMIN ZAJĘĆ INSTRUKTORSKICH

 1. Instruktorami prowadzącymi zajęcia nauki pływania z grupami lub klientami indywidualnymi są osoby uprawnione do prowadzenia specjalistycznych zajęć z zakresu nauki pływania według obowiązujących przepisów prawa, legitymujące się uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji, w tym legitymacji instruktorskiej.

 2. Każdy Instruktor prowadzący zajęcia na basenie zobowiązuje się do:

  1. zapoznania się z Regulaminem korzystania z Basenu AQUARIUS Lesko i jego przestrzegania,

  2. zapoznania z Regulaminem obiektu swoich podopiecznych oraz zobowiązuje się do egzekwowania jego przestrzegania,

  3. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, z którymi w danym momencie prowadzi zajęcia nauki pływania.

 3. Każdy instruktor bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, z którymi w danym momencie prowadzi zajęcia nauki pływania:

   1. w przypadku lekcji indywidualnych – od momentu uzyskania opieki nad dzieckiem od opiekuna prawnego, aż do momentu oddania dziecka prawowitemu opiekunowi,

   2. w przypadku grup zorganizowanych – według zasad ogólnego Regulaminu Basenu AQUARIUS w Lesku,

   3. w przypadku sekcji – według wewnętrznych ustaleń sekcji oraz regulaminu sekcji.

 1. Każdy instruktor zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczenia OC i NNW.

 2. Instruktorzy prowadzący zajęcia:

  1. w sekcjach współpracujących z Basenem zatrudniani są przez poszczególne sekcje i w sposób bezpośredni odpowiadają przed zarządzającymi tymi sekcjami,

  2. z klientami indywidualnymi odpowiadają w pełni samodzielnie za bezpieczeństwo swoich podopiecznych,

  3. z grupami zorganizowanymi z instruktorem własnym nie zatrudnionym przez Basen odpowiadają w pełni samodzielnie za bezpieczeństwo swoich podopiecznych i w sposób bezpośredni odpowiadają przed swoimi zleceniodawcami.

 3. W wyznaczonych godzinach na hali basenowej dla Instruktorów zarezerwowane będą tory basenu pływackiego oraz wyodrębniona część basenu rekreacyjnego ( wg harmonogramu). Na jednym torze pływackim nie może przebywać więcej niż 15.

 4. Instruktor spełniający wymogi formalne, ma prawo do prowadzenia indywidualnej nauki pływania po uiszczeniu opłaty instruktorskiej w kwocie 310 zł miesięcznie.

 5. Każdy instruktor musi dostosować się do ogólnie przyjętych zasad i norm.

 6. Basen AQUARIUS Lesko nie ponosi odpowiedzialności za formę prawną działalności gospodarczej instruktorów prowadzących indywidualną naukę pływania.

 7. Zarządzający Basenem zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia na terenie Basenu oraz zakończenia współpracy z osobami lub instytucjami niestosującymi się do powyższego regulaminu lub łamiącymi obowiązujące prawo.