Regulamin ogólny korzystania z Basenu AQUARIUS Lesko

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Pływalnia znajduje się w obiekcie o nazwie Basen Aquarius w Lesku usytuowanym przy ulicy Bieszczadzkiej 7, 38-600 Lesko.

2. Basenem Aquarius w Lesku, w tym m.in. pływalnią zarządza spółka Sport Lesko Sp. z o.o w Lesku, za pomocą wyłącznie wykwalifikowanych pracowników, upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom (klientom) obiektu.

3. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, z czego pobyt klienta (użytkownika) w hali basenowej przewidziany jest maksymalnie do godz. 21.45, a ostateczne rozliczenie w kasie Krytej pływalni najpóźniej do godziny 22.00.

4. Zasady funkcjonowania Pływalni w Lesku oraz prawa i obowiązki korzystających z niej osób, reguluje niniejszy Regulamin.

5. Na całym terenie Basenu Aquarius – w tym także w budynkach i na Krytej pływalni – znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników (klientów), którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących na Basenie Aquarius. Ponadto Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, w tym także Krytej pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.

6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Pływalni dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy Obiektu.

7. Osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Zarządcy Obierku lub pracowników zleconych delegowanych do pracy, a także ratowników pełniących dyżury w hali basenowej z nieckami basenowymi.

8. Zarządca Obiektu może czasowo ograniczyć wejście klientów na Pływalnię z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających, tudzież innych okoliczności uzasadniających podjęcie takowych decyzji (w tym m.in. awarii, wypadków itd.).

9. Na terenie Pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zarobkowej. A w szczególności zabrania się działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów oraz prowadzenia szkoleń. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na warunkach i na podstawie określonej w indywidualnej umowie zawartej z Zarządcą Obiektu.

§ 2 - Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Pływalni - rozumie się przez to cały kompleks Basenu Aquarius w Lesku, zarządzany przez Sport Lesko Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 7, 36-600 Lesko.

 2. Niecce basenu sportowego - rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 25 m x 16 m o głębokości od 1,40 m do 1,90 m podzieloną na 6 torów pływackich, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków wraz z widownią na 112 miejsc.

 3. Niecce basenu rekreacyjnego - rozumie się przez to nieckę basenową z częścią do nauki pływania o wymiarach 12 m x 8 m i głębokości od 1,10 m do 1,40 m z gejzerami podwodnymi i małą zjeżdżalnią wraz z częścią z atrakcjami wodnymi: „Sztuczna rzeka” - kanał z silnym prądem wodnym o głębokość 1,25 m, „Płaszcze wodne” - 2 przyrządy do masażu karku i szyi, „Ławeczki powietrzne” - 6 stanowisk hydromasażu ciała oraz brodzik dziecięcy o głębokości 0,60 m.

 4. Hali basenowej - rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnię rurową o długości 66 m, zjeżdżalnię rodzinną o długości 19 m oraz plaże stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami,

 5. Basen zewnętrzny – rozumie się przez to cały obszar basenu otwartego.

 6. Saunie - rozumie się przez to: kabiny saun, pomieszczenie rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun wraz z natryskami i toaletami, klatkę schodową oraz część korytarza stanowiącego dojście z hali basenowej do pomieszczenia z saunami.

 7. Basenie - rozumie się przez to: Halę basenową, Saunę, szatnie główne - część męską, damską i dla niepełnosprawnych, natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz korytarz przed szatniami głównymi.

 8. Strefie mokrej - rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 2 pkt. 4.

 9. Pasku - rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany w kasie pływalni służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.

 10. Zarządcy Obiektu - rozumie się przez to Prezesa Sport Lesko Sp. z o.o.

§ 3 - Przepisy ogólne

Pływalnia jest obiektem Gminy Lesko i Sport Lesko Sp. z o.o w Lesku.

 1. Dokonanie opłaty za pobyt na basenie oraz pobranie paska jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całej Pływalni.

 2. Hala basenowa czynna jest w godzinach: od 7:00 do 22:00.

 3. Atrakcje: zjeżdżalnia rurowa oraz basen brodzik czynne są w godzinach: od 9:00 do 21:00.

 4. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej, siłowni o 21:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.

 5. Basen zewnętrzny czynny jest w miesiącach od czerwca do września w godzinach 9:00-20:00. Otwarcie basenu uzależnione jest od pogody.

 6. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu.

 7. Strefa niebezpieczna (gejzer basenu zewnętrznego) dostępna jest od 12 roku życia.

 8. Zabrania się pozostawiania w Hali basenowej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

 9. W przypadku zmian cen biletów i usług, informacja o tym fakcie podawana jest w obiekcie i na stronie internetowej www.basen.lesko.pl.

 10. Korzystanie z pływalni odbywa się na podstawie zakupionych jednorazowych biletów wstępu, kart abonamentowych, biletów jednorazowych lub umów z Zarządcą Obiektu.

 11. Ceny biletów i usług (normalne i ulgowe), reguluje cennik zatwierdzany przez Zarządzającego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej pływalni, holu basenu, a w wersji skróconej w kasie pływalni.

 12. Do zakupu biletów i usług w cenie ulgowej uprawniają następujące dokumenty:

 • ważna legitymacja studencka – studenci do 25 roku życia,

 • ważna legitymacja szkolna wg wzoru ustalonego przez MEN – uczniowie wszystkich szczebli szkół, działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej – do 25 roku życia,

 • ważna legitymacja emeryta – rencisty,

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej

 1. Faktury za usługi świadczone przez Sport Lesko Sp. z o.o. można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie pływalni, do 7 dni od daty sprzedaży, na podstawie paragonu.

 2. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.

 3. Na terenie Pływalni działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Pływalni.

 4. Szczegóły funkcjonowania monitoringu wizyjnego zawarte są w Regulaminie monitoringu, który jest dostępny w Biurze Zarządu oraz na stronie internetowej www.bsaen.lesko.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 1. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu.

 2. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej www.basen.lesko.pl.

 3. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:

 • stosowania się do znaków zakazu i nakazu,

 • zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i ratownika,

 • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,

 • użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

 • bezzwłocznego informowania ratownika lub obsługi Pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie Pływalni.

 1. Zarządca Obiektu nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Pływalni może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Pływalni.

 2. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Basenu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.

 3. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 4 - Korzystanie z Basenu

 1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Basen, ze względu na ilość osób w nim przebywających.

 3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

 4. Dzieci do lat 8 mogą wejść i korzystać z Basenu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 5. Do brodzików dla dzieci mają wstęp wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do brodzików dla dzieci jest zabroniony, z wyłączeniem przypadku, gdy są w towarzystwie swoich podopiecznych.

 6. Wchodzący na Basen zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym Pływalni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe, nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w szatniach i pod natryskami, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.

 7. Z szatni dla osób niepełnosprawnych i rodzin mogą korzystać osoby niepełnosprawne z opiekunami oraz rodzice/opiekunowie dzieci do lat 6.
 8. Pasek pobierany jest w kasie Pływalni i zwracany w kasie po wyjściu z Basenu.

 9. Opłata za deklarowane godziny pobytu na Hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej deklarowanych godzin jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z Basenu.

 10. Opłata za czasu pobytu w Saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku obrotowej bramki przed pomieszczeniem saun, a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku obrotowej bramki wyjściowej przy wyjściu z pomieszczenia saun. W czasie przebywania w Saunie zatrzymywany jest czas pobytu na Hali basenowej. Opłata za Saunę pobierana jest w kasie przy wyjściu z Basenu wg aktualnego cennika.

 11. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

 12. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Basenu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 13. W przypadku odmowy uiszczenia przez klienta opłaty dodatkowej, naliczonej automatycznie przez elektroniczny system obsługi klienta lub innej dotyczącej np. zagubionego paska / zegarka lub kluczyka do szafki depozytowej, pracownicy obiektu są upoważnieni do wezwania służb porządkowych.

 14. W obrębie Strefy mokrej z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

 15. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie Pływalni.

 16. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania.

 17. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.

 18. Wstęp na Halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym (przylegającym do ciała - nie dłuższym niż do kolana) . Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.

 19. Przed wejściem na Hale basenową, Basen zewnętrzny każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

 20. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do Hali basenowej oraz na Basen Zewnętrzny.

 21. Korzystający z Basenu są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników.

 22. Na niecce basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

 23. Korzystający ze Zjeżdżalni, Wanny jacuzzi oraz Saun podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.

 24. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Pływalnią.

 25. Na terenie hali basenowej nie obowiązuje używanie czepków.

 26. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania bez zgody Zarządcy Obiektu.

 27. Podstawą wnoszenia reklamacji jest ważny paragon, otrzymany w kasie przy zakupie biletu lub usługi.

§ 5 – Strefy

 1. Na Hali basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

 • strefa dla nieumiejących pływać - Niecka basenu rekreacyjnego - o głębokości od 1,10 m do 1,40 m; Wanna jacuzzi, Zjeżdżalnia rurowa i Zjeżdżalnia rodzinna,

 • strefa dla umiejących pływać - Niecka basenu sportowego - o głębokości od 1,40 m do 1,90 m;

 1. Na basenie zewnętrznym – wyznaczone są następujące strefy:

  • strefa wejściowa - w skład, której wchodzi bramka wejściowo - wyjściowa,

  • strefa szatniowo - sanitarna - w skład, której wchodzą pomieszczenia szatni z przebieralniami, pomieszczenia natrysków oraz pomieszczenia toalet,

  • strefa czysta - w skład, której wchodzi basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci

  • strefa sportowa - w skład, której wchodzi siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci

  • strefa plażowania - w skład, której wchodzi teren zieleni oraz plaża pokryta kostką brukową.

 1. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 2. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

 3. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

§ 6 - Działania ratownicze

 1. Na terenie Pływalni dozorem ratowników objęta jest Hala basenowa oraz strefa czysta Basenu zewnętrznego.

 2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące czerwony strój z napisem Ratownik.

 3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby ratowniczej, w obrębie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić ratownika lub obsługę Pływalni.

 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast ratownikom lub obsłudze Pływalni.

 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika, sygnał z tuby głosowej lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi Pływalni.

 7. Jakiekolwiek korzystanie z Niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, Wanny jacuzzi oraz Zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.

 8. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

 9. Na basenie zewnętrznym w celach informacyjnych stosuje się następujące rodzaje flag sygnalizacyjnych:

  • flaga koloru białego - kąpiel dozwolona

  • flaga koloru czerwonego - kąpiel zakazana

  • brak flagi - kąpielisko niestrzeżone

§ 7 - Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 1. Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.

 2. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających,

 3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia tytoniu,

 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wyłączeniem obszaru punktu gastronomicznego Nati Pizza & Bar oraz obszaru letniego punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie basenu zewnętrznego.

 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

 • wnoszenia na teren Hali basenowej opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii które mogłyby wyrządzić krzywdę innym osobom oraz innych przedmiotów niż osobistego użytku i służących do pływania,

 • akwizycji,

 • wprowadzania zwierząt.

 1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Basenie zabrania się:

 • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika lub przy braku dyżuru ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

 • chodzenia boso w szatniach i pod natryskami;

 • używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;

 • wchodzenia do Niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać;

 • pozostawiania dzieci bez opieki;

 • biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;

 • skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;

 • wszczynania fałszywych alarmów;

 • przytrzymywania się lin torowych;

 • wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

 • niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu,

 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 • używania detergentów i środków chemicznych;

 • żucia gumy i spożywania pokarmów;

 • wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone;

 • korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania;

 • pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych;

 • zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą;

 • używania wulgaryzmów;

 • dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.

 1. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Pływalni, mogą zostać usunięte z Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. Niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego, może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

 1. Ze względu na zasady współżycia społecznego, przebywającym na pływalni zabrania się:

 • korzystania z torów pływackich, zarezerwowanych na potrzeby zajęć nauki pływania, zawodów, innych grup zorganizowanych itp.,

 • niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,

 • używania wulgaryzmów,

 • dopuszczania się zachowań nieobyczajnych, wstępu do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,

 • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych i prywatnych, bez uprzedniej zgody Zarządcy Obiektu.

 1. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:

 • z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);

 • chorobami zakaźnymi;

 • uczulonym na środki odkażające;

 • z chorobami układu wydalania;

 • z plastrami zwykłymi i bandażami;

 • z otwartymi skaleczeniami i ranami;

 • których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

 1. Ratownik ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 7 pkt. 7.

 2. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Basenie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.

 3. Osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, nie będą wpuszczane na teren obiektu lub będą z niego usuwane.

 4. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu zewnętrznego, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

 5. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie po podpisaniu umowy z Zarządcą Obiektu..

§ 8 - Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Basen wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to, czy korzysta z usług Pływalni czy nie.

 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Basenu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Pływalnię w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

 5. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać pływalni.

§ 9 – Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej oraz strefie czystej basenu zewnętrznego podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Basenu.

 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 9 pkt.2 korzystają z Basenu na własną odpowiedzialność.

 4. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć/lekcji nauki pływania od momentu wejścia przez bramkę wejściową na holu basenu do momentu wyjścia przez bramkę wyjściową na holu.

 5. Rodzic/opiekun odpowiada za dzieci oraz małoletnich przebywających na terenie obiektu poza zajęciami/lekcjami nauki pływania.

 6. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

 7. Nauka pływania odbywa się na podstawie odrębnie sformułowanych zasad. Liczebność grup nauki pływania nie może przekroczyć 15 osób na jednego prowadzącego zajęcia, a w przypadku dzieci w wieku do siódmego roku życia – 10 osób na jednego prowadzącego zajęcia.

 8. Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, wycieczki, kolonie, itp.), zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane.

 9. W celu sprawowania opieki nad uczestnikami grupowej nauki pływania (poza instruktorem prowadzącym zajęcia pływackie) nieodpłatnie może wejść dodatkowy opiekun:

 • na każdą maksymalnie 10-osobową grupę dzieci w wieku do lat 7 - jeden opiekun,

 • na każdą maksymalnie 15-osobową grupę osób powyżej lat 7 - jeden opiekun.

 1. Opiekun odpowiada materialnie za paski / zegarki powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej oraz za właściwe zachowanie i respektowanie Regulaminu pływalni przez podopiecznych.

 2. Każdy opiekun grupy podczas pobytu na Hali basenowej lub Basenie zewnętrznym zobowiązany jest nosić kamizelkę z napisem "OPIEKUN GRUPY". Kamizelki są nieodpłatnie wypożyczane na czas pobytu w kasie przed wejściem grupy na pływalnie. Za zgubienie lub zniszczenie kamizelki opiekun zostanie obciążony kwotą 20 zł.

 3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.

 4. Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych, szafkach basenowych oraz na terenie Pływalni. .

 5. Za szkody powstałe na Pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca.

 6. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 7. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

 8. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

 9. Zarządca Obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.

 10. Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym.

 11. Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Zarządca Obiektu nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.

§ 10 - Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 30 zł.

 2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Pływalni jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Pływalni.

 3. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.

 4. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Zarządca Obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządca Obiektu.

 6. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

§ 11 - Podstawy prawne

 1. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz. U. 2015 poz. 779

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. Poz.747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym,

 3. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Poz. 611, z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie przepisów bhp (tj. z dnia 28 sierpnia 2003 r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

 5. USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

 6. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA1) z dnia 21 grudnia 2018r.wsprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli) ( DZ. U. Nr 91, poz.527 ).

 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku — w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego ( Dz. U. Nr 19, poz. 108 ).

 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku — w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 261 ), oraz zgodnie z innymi przepisami, zaleceniami, i instrukcjami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej usługi w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających w Kompleksie oraz z zachowanej tzw. zasad dobrych doświadczeń, praktyki i taktyki ratowniczej.

 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 roku — w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag ( Dz. U. z 2012 r. poz. 286