Deklaracja dostępności
Basen Aquarius Lesko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.basen.lesko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak możliwości powiększenia czcionki,
 • brak opcji zmiany kontrastu,
Ułatwienia:
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Kwiatanowska-Nawrocka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 307 04 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Basen „Aquarius” Lesko, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku Basenu Aquarius są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda).
 2. Instalacja urządzeń i zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek Basenu posiada rampy podjazdowe.
 3. Zapewniono w jednej szatni wewnątrz basenu oraz w jednej szatni przy basenie zewnętrznym odpowiednich urządzeń sanitarno – higienicznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, wyposażonych w sygnalizację świetlną i dźwiękową w razie problemów zdrowotnych uniemożliwiających wydostania się z pomieszczenia w sposób samodzielny.
 4. Zapewniono toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Basenu Aquarius.
 5. W niecce basenu pływackiego zainstalowano krzesełko transportowe umożliwiające osobie niepełnosprawnej zanurzenie się w niecce basenowej oraz wyjście z niej bez konieczności wchodzenia po schodkach lub wkładania/wyciągania z niecki basenowej przez osoby trzecie.
 6. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, kasjerki.
 7. Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku Basenu Aquarius, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie pionowe i poziome).
 8. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.